Životopis i prikaz rada u struci

Rođen sam u Šibeniku 8.02.1933. godine od oca Ante i majke Kate, rođene Šeneta. Tu sam završio osnovnu školu i gimnaziju 1951. godine. Iste godine upisao sam se na Tehnički fakultet u Zagrebu, elektrotehnički odsjek jake struje, a diplomirao sam na Elektrotehničkom fakultetu (ETF-u) u Zagrebu u svibnju 1957. godine (Tehnički fakultet se u međuvremenu razdijelio na više fakulteta). Odmah nakon diplomiranja zaposlio sam se u Tvornici glinice i aluminija u Lozovcu kod Šibenika, gdje u razdoblju do 1967.g. obnašam dužnosti na elektro-održavanju tvornice, dužnost upravitelja pogona elektrolize, te potom funkciju tehničkog direktora tvornice. Kao honorarni predavač izvodio sam nastavu izbornog predmeta “Elektrokemija” na Elektrotehničkom fakultetu u Splitu. Ta se suradnja s ETF-om ubrzo prekida zbog mojeg odlaska na novu radnu dužnost u Crnoj Gori. U periodu 1967. – 1977. godine angažiran sam u Titogradu (danas Podgorica) na izgradnji Kombinata aluminija Titograd (KAT) u svojstvu glavnog inženjera za aluminij odgovornog za pripremu proizvodnje i obuku kadrova, te za puštanje u rad tvornice i uhodavanje tehnološkog procesa proizvodnje aluminija. Godine 1977. iz Podgorice prelazim u Mostar gdje je tvrtka Energoinvest iz Sarajeva planirala izgradnju tvornice aluminija, pored već postojeće tvornice glinice. Tu sam postavljen na mjesto pomoćnika generalnog direktora za tehnička pitanja. Zaduženja i odgovornosti su mi tu bili slični onima u KAT-u: tehnološki nadzor projektiranja tvornice, obuka kadrova i priprema proizvodnje, zatim puštanje u pogon tvornice i uhodavanje tehnološkog procesa, te dokazivanje ostvarivanja projektiranih tehnoloških parametara i normativa. Projekt izgradnje tvornice aluminija u Mostaru jako dobro je realiziran, tako da danas ta tvornica pod nazivom “Aluminij d.d. Mostar” uživa svjetski ugled kako po organiziranosti tako i po proizvodnim tehničkim pokazateljima, a ponajviše po tehničkim rješenjima i zalaganju na očuvanju radne i šire okoline. Jedno vrijeme sam bio u kontaktu  s Tovarnom glinice in aluminija (danas TALUM) iz Kidričeva. Paralelno s organizacijsko-proizvodnim aktivnostima u navedenim tvornicama, a 80-tih godina prošlog stoljeća posebice, angažirao sam se na istraživanju magnetsko-hidrodinamičkih (MHD) pojava u ćelijama, kao i mogućnosti ugradnje sistema automatskog točkastog doziranja glinice na ćelijama u Mostaru. Nadalje,

 
Rezultate svih tih istraživanja u proizvodnji aluminija postupkom Hall-Heroulta izlagao sam na stručnim i znanstvenim skupovima, te objavljivao (20-ak značajnijih) u stručnim časopisima. Bio sam član AIME-a (The American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers), odnosno Odbora za aluminij (Aluminium Committee) njegove podružnice TMS-a (Minerals, Metals & Materials Society). Na Univerzi u Ljubljani, odnosno na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, 1990. godine obranio sam doktorsku disertaciju pod naslovom “Magnetno-hidrodinamička stanja elektrolitičke ćelije kao element optimalizacije procesa dobivanja aluminija” i stekao akademski stupanj doktora metalurških znanosti. U disertaciji su, između ostalog, prezentirani matematički modeli za opis raspodjele vektora gustoće električne struje u tekućim fazama u elektrolitičkoj ćeliji kao funkcije tehnološko-regulacijskih i konstrukcijskih parametara ćelije, što olakšava iznalaženje optimalnog režima rada tehnološkog procesa i omogućava rješavanje konstrukcijskih problema kod projektiranja ćelija. U periodu 1997. – 2000. godine bio sam angažiran na obnovi, u nedavnom ratu razrušene, tvornice aluminija u Mostaru. Dana 14.11.2007. na tradicionalnoj svečanosti Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu primio sam Zlatnu diplomu povodom navršenih 50 godina od promocije za diplomiranog inženjera elektrotehnike na tom fakultetu.