MOJA PRIČA O ALUMINIJU

U ovoj su priči  izloženi moji osobni doživljaji i moj osobni pogled na problematiku rekonstrukcija, odnosno izgradnji, i na razvoj tehnoloških procesa u tvornicama aluminija, u kojima sam bio zaposlenik dugi niz godina, kao i  u onim tvornicama s kojima sam duže ili kraće vrijeme surađivao. Kod pisanja ove priče koristio sam se svojom osobnom dokumentacijom, te podacima koji su se mogli naći na web stranicama dotičnih tvrtki. Kombinirao sam činjenice sa svojim zapažanjima, emocijama i dilemama. O sljedećim tvrtkama je riječ:

IZDVOJENA POGLAVLJA IZ DOKTORSKE DISERTACIJE

Iako sam doktorsku disertaciju “Magnetsko-hidrodinamička stanja elektrolitičke ćelije kao element optimizacije procesa dobivanja aluminija” započeo pisati pred 30-tak godina, osnovne postavke vrijede i danas; jedino su sredstva i načini kako se do njih dolazi danas mnogo udobniji. Ako  nakon  pregleda  niže  prezentiranih  poglavlja iz disertacije i  dokumenata,  neka od njih ocijenite da bi vam mogli biti od koristi, slobodno ih pohranite (.pdf format) na svojem disku.

I.) OSNOVE ENERGETIKE I ELEKTROMAGNETSKE HIDRODINAMIKE H-H ĆELIJE:
Energetska bilanca kod proizvodnje aluminija
Procesi na elektrodama
Struktura napona ćelije
Iskorištenje struje
Magnetsko-elektrodinamičke veličine u ćeliji
Interakcija elektromagnetskih veličina

II.) MAGNETSKO-HIDRODINAMIČKE KARAKTERISTIKE H-H ĆELIJE:
Raspodjele vektora katodnih struja
Vanjski dio strujnog kruga ćelije
Elektromagnetsko polje ćelije
Vrtloženja tekućih faza u ćeliji
Magnetska optimizacija ćelije

LITERATURA korištena pri izradi disertacije

 

OSTALA DOKUMENTACIJA

Rješavanje problema kakvoće kod proizvodnje aluminija

Ukoliko želite nešto komentirati, ili štogod meni poručiti, izvolite to učiniti u sljedećim rubrikama:

KONTAKT